กฤษณาสยาม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฤษณา

E-mail Print PDF

siam care products.600ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฤษณา

ไม้กฤษณา (Aquilaria spp.)  เป็นพันธุ์ไม้ป่าดิบแล้งถึงป่าดิบชื้น  กระจายพันธุ์อยู่ทางแถบร้อนของเอเชีย  ได้แก่ ภาคตะวันออกของอินเดีย บัคคลาเทศ ภูฎาน เบงกอล และบางส่วนของอัสสัม  ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด  ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และปาปัวนิกินี

ไม้กฤษณาจัดเป็น “ไม้หอม” ลักษณะเนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนสีขาวนวล  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อไม้จากสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลและอาจจะสีเข้มจนเป็นสีดำจะมีกลิ่นหอม ส่วนของเนื้อไม้ที่มีกลิ่นหอมนี้มักจะเรียกกันว่า “แก่นกฤษณา” เมื่อนำชิ้นไม้

กฤษณามากลั่นจะได้น้ำมันหอมระเหย เรียกว่า “น้ำมันกฤษณา” ซึ่งมีความต้องการใช้ในตลาดและราคาสูงมาก

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไม้กฤษณา  ดังนี้

1.      พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  เป็นกฎหมายควบคุม  ตรวจสอบกำกับ  เกี่ยวกับการทำไม้และเก็บหาของป่า  การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ การควบคุมการแปรรูปไม้ (การตั้งโรงงาน) การแผ้วถางป่า การเก็บค่าภาคหลวงไม้และของป่า  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ไม้กฤษณา” ต้องทำความเข้าใจกับตัวบทบาทของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เสียก่อน ดังนี้

1.1    นิยามศัพท์  ตามมาตรา 4 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

(1)    “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายทีดิน

(2)    “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอด

ถึงไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะถูกตัดทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำโดยประการอื่นใด

(3)    “แปรรูป”  หมายความว่า การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ ดังนี้ คือ

ก.       เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือ ขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตบแต่งอันจำเป็นแก่การชักลอก

ข.       เผา อบ บด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ ให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุผลพลอยได้จากไม้นั้น


(4)    “ไม้แปรรูป”  หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ใน

สภาพพรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง อันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วๆไป หรือที่ผิดปกติวิสัย  หรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่ว ๆ ไป หรือที่ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัย  ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้  ตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่นนั้น  รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าวและผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าได้เคยมีสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และห้าปีสำหรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป

(5)    “ทำไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ใน

ป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทำดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่าหรือการนำไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย

(6)    “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ คือ

ก.       ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ำมันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากไม้

ข.       พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากพืชนั้น

ค.       รังนก ครั่ง รวงผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว

ง.       หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(7)    “ชักลาก”  หมายความว่า การนำไม้หรือของป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยกำลัง

แรงงาน

(8)     “นำเคลื่อนที่” หมายความว่า ชักลากหรือทำให้ไม้หรือของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้วย

ประการใด ๆ

1.2  ไม้หวงห้าม  พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ได้กำหนดไม้หวงห้ามไว้ 2 มาตราด้วยกัน ดังนี้

1.2.1   มาตรา 6  ไม้หวงห้าม  มีสองประเภท คือ

ประเภท  ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา  ได้แก่ไม้ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้

ประเภท  ข.  ไม้หวงห้ามพิเศษ  ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทำไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ

1.2.2   มาตรา 7   ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักร  ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

1.2.3    มาตรา 11  ผู้ใดทำไม้ หรือ เจาะ หรือสับ  หรือ เผา หรือทำอันตราย ด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต


การอนุญาตนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทาน สำหรับการทำไม้ฟืน  หรือไม้เผาถ่าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้กระทำได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทำไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก

การพิจารณาคำขออนุญาตผูกขาด  หรือสัมปทานตามความในวรรคก่อน   ให้กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งมีรัฐมนตรีแต่งตั้ง

1.3   ของป่าหวงห้าม  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  2484  ได้บัญญัติเกี่ยวกับกำหนดของป่าหวงห้ามไว้ ดังนี้

1.3.1   มาตรา 27  ของป่าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้ามให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

1.3.2  มาตรา 28  การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของป่าหวงห้าม  ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้แล้วก็ดีหรือจะกำหนดของป่าอย่างใดให้เป็นของป่าหวงห้ามขึ้นในท้องที่ใด  นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีการกำหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี  ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

1.3.3   มาตรา  9   ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้าม หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่า หวงห้ามในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวงกับทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎ

กระทรวงหรือในการอนุญาต

การอนุญาตนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาด  โดยให้ผู้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด  ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่ของป่าหวงห้ามเป็นของมีค่าหรือหายาก  หรือเฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร  หรือมีความจำเป็นในวิธีการเก็บหาอันจำต้องให้อนุญาตโดยวิธีผูกขาด

1.4  การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่    พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  ได้กำหนดไว้  ดังนี้

1.4.1  มาตรา 38  บทบัญญัติในส่วนนี่ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่

(1)  นำไม้หรือของป่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว

(2)  นำไม้ที่ทำโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ ด่านแรกแล้ว

(3)   นำไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำเข้ามาแล้ว

(4)   นำไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่

1.4.2  มาตรา  39  ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง

1.4.3   มาตรา 39 ทวิ  ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  อาจออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปเพื่อให้บุคคลใดนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนไปยังสถานที่อื่นแห่งหนึ่งได้ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดหนังสือกำกับไม่แปรรูปให้ใช้แบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดและให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 39

1.5   สรุปอธิบาย “ไม้กฤษณา”  จากข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช  2484

1.5.1  ที่ดินที่มิใช่ “ป่า” ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้นั้น คือที่ดินที่มีเอกสารของทางราชการกรมที่ดินออกให้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน  โฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  ตราจองที่ตราว่า  “ได้ทำประโยชน์แล้ว”  น.ส. 3 , น.ส.3 ก , น.ส. 3 ข, แบบหมายเลข 3, น.ส. 2, และ ส.ค.1  เป็นต้น

1.5.2   ไม้กฤษณา ไม่ถูกกำหนดเป็นไม้หวงห้าม   ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484

แต่ถูกกำกนดให้เป็นของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ซึ่งจะเป็น ของป่าหวงห้ามเฉพาะในเขตป่าเท่านั้น ในที่ดินที่มิใช่ป่าก็จะไม่ใช่ของป่าหวงห้าม

1.6    แนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  เกี่ยวกับไม้กฤษณา

1.6.1           กรณีต้นไม้กฤษณาในที่ดิน “ป่า”  ไม่ว่าจะเป็นไม้เดิมหรือไม้ที่ปลูกขึ้นก็ตามจะต้อง

อนุญาต “เก็บหาของป่าหวงห้าม”   ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 29  แล้วนำเคลื่อนที่ ตามมาตรา 39  โดยมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกให้กำกับ

1.6.2           กรณีต้นไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้นในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้ามและ

ไม่ใช่ของป่าหวงห้าม  จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  จึงสามารถตัดฟันและนำเคลื่อนที่ได้แต่จะเกิดปัญหาระหว่างการนำเคลื่อนที่  จะไม่มีหลักฐานของทางราชการเพื่อการตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะอายัดเพื่อนำพิสูจน์หรือจับกุมดำเนินคดีได้

1.7  แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้นในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

1.7.1  เนื่องจากไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้นในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้   แต่เมื่อนำเคลื่อนที่จะไม่มีหลักฐานในการตรวจสอบรับรองว่าได้มาอย่างไร  ชอบที่กรมป่าไม้จะตราระเบียบออก หนังสือรับรองการนำเคลื่อนที่ (โดยวิธีการปกครอง) หรือใช้ระเบียบ

1.7.2  กรมป่าไม้ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535  เพื่อให้ไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้นสามารถดำเนินการทำไม้และนำเคลื่อนที่ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

2. พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนี้

1.1     มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการ โดยทางราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

1.2      มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้

“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรที่กำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป  หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษาหรือทำลายสิ่งใด ๆ ดังนี้  ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ตั้งโรงงาน”   หมายความว่า  การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานหรือนำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ

“ประกอบกิจการโรงงาน”   หมายความว่า  การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง  แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา  หรือ ทำลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร

“เครื่องจักร”  หมายความว่า  สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน  ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์

ไฟลวีลปุลเล สายพาน เพลาเกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน

2.3  มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎหมายกระทรวงกำหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจำพวกที่  1  โรงงานจำพวกที่ 2  หรือโรงงานจำพวกที่ 3  แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการควบคุมดูแล  การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ  การป้องกันความเสียหาย  และการป้องกันอันตรายระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

(1)  โรงงานจำพวกที่ 1  ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

(2)  โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้อนุญาตทราบก่อน

(3)  โรงงานจำพวกที่ 3   ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนสดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1)  ให้โรงงานที่กำหนดในประกาศดังกล่าวเป็นโรงงานจำพวกที่ 3  ด้วย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “กฤษณา”  การตั้งโรงงานกลั่นไม้กฤษณาจะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535 โดยปฏิบัติตาม

(1)    กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535  และ

(2)    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง กำหนดท้องที่ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานสกัดน้ำมันจากชิ้นไม้กฤษณาและให้โรงงานซึ่งประกอบกิจการกับชิ้นไม้กฤษณาใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่กำหนด พ.ศ.2545

จาก
http://www.thaidreamweb.com/show.php?mem_id=27&block_de_id=139&ser=block

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

นายเฑียรชัย เอื้อชูจิตต์
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด Siam Agarwoods Co., Ltd.
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงมาตรฐานโลกของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนทั้งโลก
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ Siam Care 1988  เป็นผลิตภัณฑ์  ทำมือจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ดำเนินการผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ด้วยระบบอินทรีย์ตั้งแต่ปี 1988
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการปลูกต้นกฤษณาเอง ทำการกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างสารกฤษณาด้วยตนเอง ทำการสกัดสารกฤษณาด้วยต้นเอง ทำการผลิตด้วยตนเอง ทุกขั้นตอนเป็นระบบอินทรีย์
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการปลูกและสกัดสารสกัดอินทรีย์หญ้ารีแพร์ด้วยตนเองด้วยระบบอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ Siam Care 1988 :
น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Organic Agarwood / Organic Oudh Oil  Siam Care 1988
สบู่อินทรีย์กฤษณา – สบู่อินทรีย์ละหมาด Organic Agarwood soap Siam Care 1988 / Organic Prayed Soap  Siam Care 1988
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Organic Barbed Grass Soap  Siam Care 1988
น้ำมันอินทรีย์บำรุงผิว Organic Skin Oil  Siam Care 1988
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988   ได้รับเลขจดแจ้ง เลขที่ 90 – 1 - 5900039
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988  ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 001 08 59 
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988   ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 002 08 59
น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988 ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 003 08 59
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด มีนโยบายที่สำคัญ คือ CEO ของบริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องใช้ผลิตภัณฑ์  Siam Care 1988 ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกฤษณาสยาม จำกัด ทำการผลิตทุกวัน ทุกครั้งที่อาบน้ำ ล้างหน้า ทาผิว จนกว่าบริษัท กฤษณาสยาม จำกัด จะเลิกผลิต ผลิตภัณฑ์  Siam Care 1988 ชนิดนั้นๆ

ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

ID Line: 0864912051
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fax: 074 - 220876
CEO call: 086 – 4912051 / 074 – 220876

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 

ผิวผ่อง เกลี้ยง ใส เด้ง เหมาะสำหรับที่แพ้ง่าย ผิวแห้ง สิว ฝ้า จุดด่างดำ แผลเรื้อรัง

สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  เป็นสบู่ทำมือจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  ทำจากสารสกัดอินทรีย์กฤษณาแท้ ๑๐๐%
นอกเหนือจากเกล็ดสบู่แล้ว ไม่มีสารเคมีใดๆ ที่เกี่ยวกับผิวหนัง และสารเคมีอื่นใด เป็นส่วนผสมอีกใน สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988   
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988   ได้รับเลขจดแจ้ง เลขที่ 90 – 1 - 5900039
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988  ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 001 08 59 
สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  ดีสำหรับทุกผิว โดยเฉพาะ ผิวที่แพ้ง่าย สิว ฝ้า หน้าแห้ง แผลเป็น แผลเรื้อรัง บริเวณรักแร้ ขาหนีบ  
ใช้ สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  เป็นประจำทำให้ใบหน้าหน้าเกลี้ยง ผ่อง เด้ง อ่อนเยาว์ Baby Face มีออร่า
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแต่งหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน รูก้น – รูทวารหนัก เรียบ กระชับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการล้างหน้าด้วย สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  คือ ๑.๘๒ บาท/ครั้ง (ก้อนเล็กใช้ล้างหน้าได้ประมาณ ๑ เดือน ๒ ครั้ง/วัน) จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ
ขอร้องว่า ห้ามเชื่อ อย่าเชื่อ อย่างเด็ดขาด จนกว่าที่เหตุการณ์เหล่านนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองครับ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

""""""""""""""""""""""""""""

 

ผิวผ่อง เกลี้ยง ใส เด้ง เหมาะสำหรับที่แพ้ง่าย ผิวมัน สิว ฝ้า จุดด่างดำ

สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  เป็นสบู่ทำมือจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  ทำจากสารสกัดอินทรีย์หญ้ารีแพร์แท้ ๑๐๐%
นอกเหนือจากเกล็ดสบู่แล้ว ไม่มีสารเคมีใดๆ ที่เกี่ยวกับผิวหนัง และสารเคมีอื่นใด เป็นส่วนผสมอีกใน สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988   
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988   ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 002 08 59
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  ดีสำหรับทุกผิว โดยเฉพาะ ผิวที่แพ้ง่าย สิว ฝ้า หน้ามัน แผลเป็น แผลสด บริเวณรักแร้  
ใช้ สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  เป็นประจำทำให้ใบหน้าหน้าเกลี้ยง ผ่อง เด้ง อ่อนเยาว์ Baby Face มีออร่า
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแต่งหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนรูก้น – รูทวารหนัก เรียบ กระชับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการล้างหน้าด้วย สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  คือ ๑.๑๕ บาท/ครั้ง (ก้อนเล็กใช้ล้างหน้าได้ประมาณ ๑ เดือน ๒ ครั้ง/วัน) จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ
ขอร้องว่า ห้ามเชื่อ อย่าเชื่อ อย่างเด็ดขาด จนกว่าที่เหตุการณ์เหล่านนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองครับ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

””””””””””””””””””””””""""""


ผิวผ่อง เกลี้ยง ใส เด้ง เหมาะสำหรับที่แพ้ง่าย ผิวมัน สิว ฝ้า จุดด่างดำ รอยแตก แผลเป็น

น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988 เป็นน้ำมันอินทรีย์ ๑๐๐% ทำจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สารสกัดอินทรีย์กฤษณาแท้ ๑๐๐%
สารสกัดอินทรีย์หญ้ารีแพร์แท้ ๑๐๐% ไม่มีสารเคมีใดๆ เป็นส่วนผสม
น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988 ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 003 08 59
น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988  ดีสำหรับผิวหนังที่แพ้ง่าย แผลเป็น ส้นเท้าแตก เส้นผม แผลบนหนังศีรษะ สิว ฝ้า กะ รอยด่างดำบนแขน ใช้ทดแทนครีมกันแดดได้ดี
ท่านใดใช้ น้ำมันทาผิวอินทรีย์ Siam Care 1988 เป็นประจำจะลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแต่งหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน รอยแผลเป็นอ่อน นิ่ม สีของรอยแผลเป็นใกล้เคียงกับสีผิวปกติ
จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ
ขอร้องว่า ห้ามเชื่อ อย่าเชื่อ อย่างเด็ดขาด ก่อนที่เหตุการณ์เหล่านนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองครับ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ – ๔๙๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

""""""""""""""""""""""''''''''''

น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988 เป็นน้ำมันกฤษณาแท้ ๑๐๐% ที่ได้จากกระบวนการผลิตอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูกต้นกฤษณา การดูแลรักษาต้นกฤษณา การกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างสารกฤษณา การสกัดน้ำมันกฤษณาจากไม้กฤษณา
น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988  ไม่มีการผสมน้ำมันใดๆ และไม่มีการปนเปื้อนแอลกอฮอล์
น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988 ดี ปลอดภัย สำหรับใช้ในการผลิต น้ำหอม  ยา และ อาหาร
จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750

 

CEO โทร. ๐๘๖ – ๔๙๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

“”””””””””””””””””””””””””””””
โปรโมชั่น สำหรับประเทศไทยเท่านั้น ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐:
๑. ซื้อครบ ๓๐๐.-บาท ฟรีค่าส่ง + ๑ ก้อนสบู่หญ้ารีแพร์ ราคา ๖๙.-บาท
๒. ซื้อครบ ๖๐๐.-บาท ฟรีค่าส่ง + ๑ ก้อนสบู่หญ้ารีแพร์ราคา ๖๙.-บาท + ๑ ก้อนสบู่กฤษณาราคา ๑๐๙.-บาท

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/


“”””””””””””””””””””””””””””””

โปรโมชั่นสะสม
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อซื้อสะสมครบ ๒,๐๐๐.-บาท ฟรี สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ รูปหัวใจ  ๑ ก้อนทันที
อนึ่ง ยอดสะสมเศษของที่เกินจาก ๒,๐๐๐.- นำไปเป็นยอดสะสมเริ่มต้นของครั้งต่อไป ไม่ปัดทิ้ง

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

“”””””””””””””””””””””””””””””

ข้อมูล

บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด 
วิสัยทัศน์ 
ธรรมชาติ ทำด้วยมือ ปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายุติธรรม ต้องใช้เอง 
พันธะกิจ 
ทุกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องมีคุณลักษณะ 
ธรรมชาติ ทำด้วยมือ ปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายุติธรรม 
CEO บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องใช้เองทุกวัน 
เป้าหมาย 
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องทำการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ธรรมชาติ 
ทำด้วยมือ ปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายุติธรรม
ยุทธศาสตร์ 
๑. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการปลูกต้นกฤษณา ต้นหญ้ารีแพร์ ด้วยระบบธรรมชาติ เทียบเท่าระบบอินทรีย์ 
๒. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการกระตุ้นต้นกฤษณาเพื่อให้เกิดการสร้างสารกฤษณา
ด้วยสารกระตุ้นธรรมชาติ คุณภาพระดับอาหาร
๓. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการสกัดสารกฤษณา และ สารสกัดหญ้ารีแพร์ 
ด้วยระบบธรรมชาติเทียบเท่าระบบอินทรีย์ มาตรฐานระบบอาหาร
๔. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการผลิตสบู่กฤษณา สบู่หญ้ารีแพร์ น้ำมันทาผิว 
น้ำหอมก้อน ด้วยระบบธรรมชาติเทียบเท่าระบบอินทรีย์
๕. CEO บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ผลิต เพื่อรับประกัน
ยืนยันถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
www.siamagarwoods.com
https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/
Line ID: 0864912051 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
โทรศัพท์: 086-4912051 
โทรสาร: 074 – 220876

“”””””””””””””””””””””””””””””

 

Siam Agarwoods Co., Ltd.

Manufacturing & Sale Siam Care 1988 products

Nature Hand & Home Make by Songkhla Housewife

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

www.siamagarwoods.com

Id Line: 0864912051

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 66 - 86 - 4912051 / 66 - 74 - 220876

Fax: 66 - 74 – 220876

Siam Agarwoods Company Profile

Vision

Natural,   Hand make,   Safety,   Real   works,   Fair price,  Own use

Mission

Every Natural Product of Siam Agarwoods Co., Ltd. has been as Natural,  Hand make,  Safety,   Real works,   Fair price,  CEO Siam Agarwoods Co., Ltd. has to use every day

Goals

Siam Agarwoods Co., Ltd. has to produces NATURAL products as standards; Natural,

Hand make,  Safety,  Real works,   Fair price.

Strategic

1. Siam Agarwoods Co., Ltd. planted agarwood trees and barbed grass  by

NATURAL  system (equivalented to ORGANIC system)

2. Siam Agarwoods Co., Ltd. stimulated agarwood trees for agarwood sap by NATURAL agents & system (equivalented to ORGANIC system ).

The used NATURAL agent is the food grade.

3. Siam Agarwoods Co., Ltd. extracted  agarwood & barbed grass by NATURAL system (equivalented to ORGANIC system – food grade).

4. Siam Agarwoods Co., Ltd. produced agarwood soap, barbed grass soap, skin oil and

solid  perfume by NATURAL raw materials & NATURAL manufacturing process .

Boths of them are equivalented to ORGANIC grade.

5. CEO of Siam Agarwoods Co., Ltd. has to use every products,

to confirm & guarantee in security & quality of products

www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

Line ID: 0864912051

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: .66 – 86 - 4912051

Fax: 66 - 74 – 220876

“”””””””””””””””””””””

จุดเด่นของ ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด
๑ ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพมาตรฐานโลก ของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนทั้งโลก
๒ ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทุน เทคโนโลยี และ แรงงาน
๓. ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบทุกตัวจากท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย ยกเว้นกลีเซอรีน เพียงตัวเดียวเท่านั้น และขณะนี้กำลังพัฒนากลีเซอรีนด้วยตนเองอยู่
๔. ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือของแรงงานกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงการผลิตสบู่ด้วยมือ
๕. ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการทางชีวภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกต้นกฤษณา การกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารกฤษณา การสกัดเอาสารกฤษณาออกจากไม้กฤษณา และ วัตถุดิบในการผลิตสบู่ทุกตัว ยกเว้นกลีเซอรีนเพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่ขณะนี้กำลังพัฒนาด้วยตนเองอยู่

ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.siamagarwoods.com
https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/
ID Line: 0864912051
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fax: 074 - 220876
CEO call: 086 – 4912051 / 074 – 220876

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988 ได้ที่
https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750
Last Updated on Friday, 05 May 2017 15:27  

Newsflash

Yesterday all servers in the U.S. went out on strike in a bid to get more RAM and better CPUs. A spokes person said that the need for better RAM was due to some fool increasing the front-side bus speed. In future, buses will be told to slow down in residential motherboards.