กฤษณาสยาม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ประกันสังคม ประกันสังคม การประกันตนเองตามมาตรา ๔๐

การประกันตนเองตามมาตรา ๔๐

E-mail Print PDF

ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ 

(แบบสมัครใจ)

๑.   บุคคลที่มีสิทธิสมัครได้ตามมาตรา ๔๐

คือ บุคคลที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง เช่น เกษตรกร ผู้รับจ้างอิสระ คนทำงานบ้าน ผู้ขับรถรับจ้าง นักเรียน นักศึกษา หาบเร่แผงลอย ช่างเสริมสวย เป็นต้น

      ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๒.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ไป และ ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

            ๒.๒ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และ ๓๙

      ๓. เอกสารประกอบการสมัคร

           ๓.๑ แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน (สปส ๑-๔๐)

           ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

       ๔. การจ่ายเงินสมทบ มี ๒ ทางเลือก

           ทางเลือกที่ ๑  ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ ๗๐.- บาท รัฐจ่ายสมทบเดือนละ ๓๐.-บาท

            ทางเลือกที่ ๒ ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ ๑๐๐.-บาท รัฐจ่ายสมทบเดือนละ ๕๐.-บาท

       ๕. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์

กรณีทางเลือกที่ ๑ (ผู้ประกันตนจ่าย ๗๐.-บาท/เดือน รัฐจ่ายสมทบ ๓๐.-บาท/เดือน)

๑. กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย

           เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์  ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๓ ใน ๔ เดือน ก่อนถึงเดือนที่ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย

           สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ค่าชดเชยรายได้วันละ ๒๐๐.-บาท รวมปีละไม่เกิน ๒๐ วัน ในกรณีที่เข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ ๒ วันขึ้นไป

๒.    กรณีทุพพลภาพ (ได้รับประโยชน์ทดแทนตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

      ๒.๑ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๖ ใน ๑๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๕๐๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

      ๒.๒ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๑๒ ใน ๒๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๖๕๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

      ๒.๓ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๒๔ ใน ๔๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๘๐๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

      ๒.๔ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๓๖ ใน ๖๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๑,๐๐๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

๓.   กรณีตาย

เงื่อนไข ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๖ ใน ๑๒ เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิต

สิทธิประโยชน์  ทายาทได้รับเงินค่าทำศพ ๒๐,๐๐๐.-บาท

     ๔. กรณีชราภาพ ทางเลือกที่ ๑ ไม่มี

กรณีทางเลือกที่ ๒ (ผู้ประกันตนจ่าย ๑๐๐.-บาท/เดือน รัฐจ่ายสมทบ ๕๐.-บาท/เดือน)

๑.  กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย

เงื่อนไข ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๓ ใน ๔ เดือน ก่อนถึงเดือนที่ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย

สิทธิประโยชน์  คือ ค่าชดเชยรายได้วันละ ๒๐๐.-บาท รวมปีละไม่เกิน ๒๐ วัน ในกรณีที่เข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ ๒ วันขึ้นไป

๔.    กรณีทุพพลภาพ (ได้รับประโยชน์ทดแทนตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

      ๒.๑ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๖ ใน ๑๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๕๐๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

      ๒.๒ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๑๒ ใน ๒๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๖๕๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

      ๒.๓ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๒๔ ใน ๔๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๘๐๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

      ๒.๔ ถ้าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๓๖ ใน ๖๐ เดือนก่อนเดือนที่จะทุพพลภาพ

             จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ ๑,๐๐๐.-บาทเป็นเวลา ๑๕ ปี

๕.   กรณีตาย

เงื่อนไข ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๖ ใน ๑๒ เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิต

สิทธิประโยชน์  ทายาทได้รับเงินค่าทำศพ ๒๐,๐๐๐.-บาท

     ๔. กรณีชราภาพ

       เงื่อนไข อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และ ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป

        สิทธิประโยชน์ รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนคราวเดียว และ ดอกผลรายปี โดยมีเงินสมทบเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ ๕๐.-บาท/เดือน หากผู้ประกันตนประสงค์จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้เดือนละไม่เกิน ๑,๐๐๐.-บาท

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งขอประกันตนเองตามมาตรา ๔๐ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

เลขที่ ๔๓๐/๗๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

โทรศัพท์: ๐๗๔-๔๔๘๖๑๓ – ๕

โทรสาร: ๐๗๔-๓๓๓๙๘๓

ประกันสังคมจังหวัดสงขลา: ๐๘๑-๘๙๖๕๙๔๘

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอหาดใหญ่

เลขที่ ๓๓๔ ถนนโชติวิทยะกุล ๓ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

โทรศัพท์: ๐๗๔-๒๓๘๒๘๑ / ๐๘๗-๓๙๐๘๑๖๙ / ๐๘๖-๙๖๘๔๓๔๓ / ๐๘๕-๐๗๙๘๘๒๑ /

               ๐๘๕-๘๙๙๑๑๕๐ / ๐๘๑-๒๗๕๐๒๐๖

โทรสาร: ๐๗๔-๕๕๙๐๖๕

หัวหน้าสาขา: ๐๘๑-๘๙๗๗๔๐๘

 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอสะเดา

เลขที่ ๒๙๘/๕๑-๕๒ หมู่ ๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๙๐๑๗๐

โทรศัพท์: ๐๗๔-๕๔๑๘๖๑ / ๐๗๔-๕๔๑๔๓๕

โทรสาร: ๐๗๔-๕๔๑๓๑๘

หัวหน้าสาขา: ๐๘๔-๘๕๓๙๓๙๓

Last Updated on Sunday, 08 May 2011 16:32  

Newsflash

With a library of thousands of free Extensions, you can add what you need as your site grows. Don't wait, look through the Joomla! Extensions library today.